سخنرانی ها

1378/2/8 و 1378/2/9 نماز 10 تفسیر آیه 1

1378/2/8 و 1378/2/9 نماز 10 تفسیر آیه

1378/2/7 و 1378/2/8 نماز 9 تفسیر آیه 1

1378/2/7 و 1378/2/8 نماز 9 تفسیر آیه

1378/2/6 نماز 8 تفسیر آیه 2

1378/2/6 نماز 8 تفسیر آیه