سخنرانی ها

23 رمضان 76

23 رمضان 77 و 23 رمضان 81

21 رمضان 81

21 رمضان 76 و 23 رمضان 81

21 رمضان 77 و 23 رمضان 81

19 رمضان 77 و 19 رمضان 81