سخنرانی ها

بدون تاریخ

85-5-27 و 1-6-85

85-4-31 و 4-5-85 و 7-5-85

85-4-14 و 21-4-85 و 24-4-85 آیات اول سوره حجرات