سخنرانی ها

یادبود مرحوم شفیعی

توضیح درس 57 به تاریخ 12-11-1383 و 5-11-1383

معرفت نفس درس 60 صفحه 186 و 187 # 5-2-84 و 29-1-84

معرفت نفس 24-12-1383 و درس 59 12-12-1383

معرفت نفس درس 61 2-3-1384 و 26-2-1384