اساتید


بسم الله الرحمن الرحیم

ذکریونسی:
سجده طولانی
(ملاحسینقلی همدانی)می گویددرمراتب سلوک وعمل،مانندایشان راندیدم،ازایشان سؤال کردم:عملی مُجَّرب که دراِصلاح قلب وجلب معارف مؤثرباشد،دستورفرمایید.
ایشان فرمودنددراین باره عملی راندیدم مؤثرباشد،مثل سجدۀ طولانی،یک نوبت درشبانه روزکه درسجده بگوید(لاإِلهَ إلّاأنتَ سبحانک إنی کُنتُ مِنَ الظّالِمین).
سجده کننده این جمله قرآنی رادرسجده تکرارکند،درحالی که خودش رادراین زندان طبیعت گرفتار غُل وزنجیرِاخلاق رذیلۀ خودببینندواقرارکندکه:خدایا،تومراگرفتاراین رذایل اخلاقی نکردیوبه من ظلم ننمودی،من خودبهخودظلم کردم واینک به این حال افتادم واستاد(ملاحسینقلی)فرمود:سورۀ قدررادرشب وعصرجمعه یکصدمرتبه قرائت کنید.
میرزاجوادآقامی گوید:یاران واصحاب استادبرحسب کوشش خودشان این دستورراهمواره عمل می کردندوبعضی ازایشان می گفتندسه هزارمرتبه بایدگفته شود.
امّادستورحضرت استادمان جناب آقای حسن زاده آملی(روحی فداه)این است که شبانه روزیک باردرساعت معّین چهارصدمرتبه ذکریُونُسی رادرسجده بخوانید.درآغازکارچهل روزپی درپی وبعدبرای همیشه وبه طورمداوم آنراداشته باشید.
ابن عبدالله گوید:بهتراست درشب وساعت معین تنها باشدوتوجه کندکه چه می گویدوباکه می گوید؟
تذّکرلازم:اگرتصمیم گرفتیدکه به این ذکرعمل کنیدتحت نظراستاداهل ذکری باشد.تذکردوام اینکه برای حضرت یونس لا اله االّا انتَ،سبحانک دیرتجلی کردوتحقق یافت،لذابه اقراروعُذرتقصیر،زبان گشودکه
(إنّی کُنتُ مِنَ الظّالمین)ومسئلۀ یونس رااهل معرفت ،تجلّی ظلمانی گویند،ولی تَجلّی تَجلّی استومعراج،ولودرظلمات(فَنَجَّیناهُ مِنَ الغَمّ)معراج شهوداست وهرمؤمن گرفتارظلمت راباتسبیح وتضرّع.
(وَکَذالِک نُنجِی المؤمنین)درپی است:
بامن بودی منت نمی دانستم                                          یامن بودی منت نمی دانستم
رفتم چومن ازمیان تورادانستم                                      تامن بودی منت نمی دانستم
یعنی من پرتوومخلوق تواَم ومراوجودخودی نیست وهمه تویی
(فَنَبَذناهُ بِالعَراءِ وَهُوَسَقیمٌ)؛یونس رابه وسیلۀ ماهی تحت فرمانمان  روی ساحل بدون سایبان انداختیم وتنش ضعیف وبیماربودومحتاج سایبان،(وأنبَتناعَلَیهِ شجرةً مِن یَقطین)؛بوتۀ کدو رابرایش رویاندیم که سایبانش باشد.(وَاَرسَلناهُ اِلی مائة اَلفٍ اَویَزیدُون)واین آیه اشاره به آیۀ سورۀ یونس داردکه(فَلَولا کانَت قَریَةٌ آمَنَت فَنَفَعَهاایمانُهاإلّا قومَ یونس لَمّاآمَنُواکَشَفنا عَنهُم عَذابَ الخِزیِ فِی الحَیاةِالدُّنیاومَتَّعنا هم إلی حین)که قوم یونس پس ازکفران وبت پرستی ووَعدۀ عذاب ورفتن پیامبرشان به هدایت عالمی حکیم ازپیروان یونس،توبه کردندوایمان آوردندوماعذاب راازایشان برداشتیم وایشان مجدّداً(درغیاب یونس)به اوایمان آوردندوآرزوی قدومش کردندواینها متجاوزازصدهزارنفربودند.این جابودکه مایونس راباردیگربرای هدایت برایشان فرستادیم وماایشان رازندگی وآسایش دادیم تاهنگام مرگ طبیعتشان.
منبع:اسرارالصلاة یامعراج عشق مهدی سمندری بامقدمه آیة الله حسن حسن زاده آملی

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد